درباره نشریه

 نشریه غیربرخط «مطالعات دین پژوهی» در تاریخ 1395/9/1 به شماره ثبت 78741 از وزارت ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است. 

کلیه مقالات در این نشریه با رویکرد اسلامی و به قلم دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی منتشر می گردد.