اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

مدیر اداره امور پژوهشی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

الهام خبازی نژاد

کارشناس نشریات تخصصی

angoman.hodagmail.com