اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فاطمه کبری متولیان

مطالعات زنان معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

فاطمه کبری متولیان

مطالعات زنان معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

مدیر اداره امور پژوهشی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

الهام خبازی نژاد

کارشناس نشریات تخصصی

angoman.hodagmail.com