اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

مدیر اداره امور پژوهشی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

هدی بنکدار

کارشناس نشریه دانش پژوهی

angoman.hodagmail.com
02537183284