اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

هادی کمال عزت

علوم قرآن و حدیث معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com
02537183281

مدیر داخلی

سارا شفیعی

مدیر اداره امور پژوهشی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

الهام خبازی نژاد

کارشناس نشریات تخصصی

angoman.hodagmail.com