این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 12، بهمن 1401، صفحه 1-102 

شخصیت از دیدگاه اسلام

صفحه 79-90

فاطمه کامیاب؛ مرضیه شاه سیاه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان