این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 1-96 

آسیب شناسی تربیت دینی از منظر نهج البلاغه

صفحه 9-25

نازیه بانو؛ مرضیه سادات سجادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان