مبانی و قواعد روش تربیتی الگویی

نویسنده

مجتمع آموزش عالی بنت‌‌الهدی، جامعه‌‌المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران.

چکیده

روش الگویی تربیت به‌‌دلیل ارائه نمونه‌های عینی و عملی از پرکاربردترین و مؤثرترین روش‌‌ها در امر تربیت است. تحقق این روش و آثار متناسب آن به اموری بستگی دارد که از جمله‌‌ آنها مبانی و قواعدی است که توجه به آنها برای دستیابی به نتیجه مطلوب بسیار مهم و ضروری است. در نوشتار حاضر، مبانی اجتماعی بودن انسان، کاستی‌‌های انسان در توانایی، بینش و گرایش، تأثیرپذیری انسان از محیط، تقلیدگرایی انسان، کمال‌‌طلبی انسان و قهرمان‌‌جویی او به‌‌روش توصیفی-تحلیلی تبیین می‌‌شود. همچنین برخی از قواعد مهم روش الگویی مانند لزوم هماهنگی میان الگو و پیرو، ممتاز و نمونه بودن الگو، عینی و دردسترس بودن الگو و پرهیز از مریدپروری بررسی می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها