شخصیت از دیدگاه اسلام

نویسندگان

مجتمع آموزش عالی بنت‌‌الهدی، جامعه‌‌المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران.

چکیده

روان‌‌شناسی شخصیت سالم یکی از مباحث بنیادین در اندیشه‌ معاصر است که روان‌‌شناسان در معرفی آن، نظر واحدی ندارند. ازآنجاکه تأثیر مبانی فلسفی در حوزه‌ روان‌شناسی امری بدیهی است، نظریه‌‌های غربی که ریشه در فلسفه‌‌ پوزیتیویستی و یا فلسفه‌‌ کانت و اگزیستانسیالیستی مادی‌‌گرایانه دارند تأثیر زیادی بر نگرش‌‌های روان‌‌شناسانه به انسان و شخصیت او دارند. نگاه مادی به انسان، نگاه او از زاویه‌‌ محدود است و این باعث می‌‌شود بسیاری از ابعاد وجود او مورد غفلت قرار بگیرد. باتوجه به نکات فوق در پژوهش حاضر تلاش می‌‌شود که دیدگاه اسلام برای مثال یک ایدئولوژی فرامادی درباره شخصیت ارائه شود. بدین‌‌منظور ابتدا چیستی شخصیت از دیدگاه اسلام و مؤلفه‌‌های ساختاری شخصیت بررسی شده و در ادامه، رابطه نفس و شخصیت، فطرت و شخصیت و عقل و شخصیت بررسی و سپس رشد و تحول شخصیت و مفاهیم مهم رشد و تحول شخصیت تبیین می‌‌شود. در آخر نیز شخصیت بهنجار از دیدگاه اسلام و روش‌‌های تغییر و اصلاح شخصیت از دیدگاه اسلام مطرح شده است.
 

کلیدواژه‌ها