آسیب‌شناسی روش تربیتی تنبیه و راه‌‌های ‌‌‌برون‌رفت از آن ‌‌‌با نگرش به منابع اسلامی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی شهیده بنت الهدی،جامعه المصطفی. قم، ایران،

2 ، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی .قم، ایران،

چکیده

 
تنبیه از روش‌های ‌‌‌مهم و مؤثر تربیتی است که برخلاف وجهه‌‌ ناخوشایند و آفت‌هایی ‌‌‌که دارد در طول تاریخ تعلیم و تربیت بشر سابقه زیادی دارد. امروزه نیز برخی اندیشمندان حذف آن را به‌خاطر بازدارندگی آن در شرایط خاص نمی‌‌‌پسندند. بدیهی است استفاده نادرست از این روش اگر براساس اصول و ضوابط مناسب نباشد، آسیب‌‌‌‌های ‌‌‌متعددی برای فرد و جامعه به‌دنبال دارد که در منابع اسلامی نیز به حد مطلوبی به این آسیب‌‌‌‌ها ‌‌‌و حتی راهکار‌های ‌‌‌برون‌رفت از آن ‌‌‌پرداخته شده است. در پژوهش حاضر به‌روش توصیفی- تحلیلی، آسیب‌‌‌های ‌‌‌مطرح شده در منابع اسلامی، اعم از آسیب‌‌‌های ‌‌‌جسمانی، روانی، اخلاقی، اجتماعی، شخصیتی، دینی و اخروی و حتی راهکار‌های ‌‌‌برون‌رفت از این آسیب‌ها ‌‌‌اعم از آموزش روش‌های ‌‌‌مختلف تربیتی به والدین، هماهنگی در تربیت، عدم تصمیم‌گیری در حال عصبانیت و کاستن از سختی شرایط زندگی، کشف، ارائه و تبیین شده است.
 

کلیدواژه‌ها