تأثیر سبک تربیتی خانواده بر میزان مسئولیت‌پذیری فرزندان با تأکید بر منابع اسلامی و روان‌شناسی‌‌

نویسندگان

مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوه‌‌‌های تربیتی با مسئولیت‌پذیری کودکان با تأکید بر منابع اسلامی تهیه شده است. پژوهش از نوع کیفی بوده و پس از جمع آوری مطالعه آیات و روایات، تحلیل محتوای دینی صورت گرفته و گزاره‌‌‌های تربیتی آن به‌دست آمده است، در گام بعد ابعاد روان‌شناختی و تربیتی سبک تربیتی و مسئولیت‌پذیری استنتاج شده و با سبک‌‌‌های تربیتی در روان‌شناسی‌‌ (مستبدانه، سهل‌گیرانه و مقتدرانه ) مورد تطبیق و تأثیر آن بر مسئولیت‌پذیری کودکان بررسی شده است. یافته‌‌‌های پژوهش حاکی از این است که بهترین شیوه فرزندپروری که با شیوه تربیتی اسلام همخوانی دارد، سبک مقتدرانه است؛ زیرا والدین با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیاز‌‌های فرزندانشان توجه می‌کنند، و با اعتدال در محبت و آزادی، امنیت عاطفی، استقلال، توانایی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری را افزایش می‌‌دهند. موارد ذکر شده در شیوه تربیتی سهل‌گیرانه و مستبدانه بسیار پایین است.
 

کلیدواژه‌ها