مؤلفه های صلح در خانواده

نویسنده

چکیده

یکی از مهمترین مسائل تربیت، اخلاق و فقه «مولفه های صلح در نظام خانواده» است. مولفه به معنای ساختار، عناصر وصلح در این جا به معنای امنیت و نبود تهدید وپذیرش تفاوت های انسان ها با یگدیگر،حل مسالمت آمیز مسایل و به کارگیری کلام بعنوان ابزاری برای ارتباط و تسلط بر عواطف و... است.در دوران کنونی که بحران هویت، سقوط معنویت وارزشهای دینی نه تنها جامعه را بلکه خانواده را هم مورد تهدید جدی قرار داده است و عناصری چون رقابت، فرد گرایی و مادیت جایگزین آرامش وسکون، محبت و مداراو عدالت محوری شده است.در این راستا هدف، تحقق نظام خانواده با توجه به مولفه صلح می باشد. چرا که، صلح بعنوان مقوله مهم در ایجاد امنیت وآرامش نظام خانواده، نقش بسزایی دارد. هر چقدر زوجین درک درستی از مولفه صلح در نظام خانواده داشته باشند در نوع رفتارشان نسبت به همدیگر آن را به کار می بندند. نگارندگان با رجوع به منابع فقهی و با روش تحلیلی _توصیفی بعد از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به نتایج ذیل دست یافته اند. که از این مولفه  صلح درنظام خانواده باتوجه به منابع فقهی جستجو نموده شده است برای ما واضح وآشکار می شود که این مولفه تا چه مقداردر نظام خانواده ضرورت دارد وچگونه با پیاده نمودن آن درمتن زندگی صلح وامنیت را به خانواده و جامعه به ارمغان خواهد آورد. همچنین همیشه صلح در مقابل خشونت منطقی نیست بلکه در فقه اسلامی برای ایجاد صلح در خانواده و برقراری عدالت برخی مواقع صلح همراه با تادیب را توصیه می نمایند.

کلیدواژه‌ها