مؤلفه های صلح در خانواده

نویسنده

چکیده

یکی از مهمترین مسائل تربیت، اخلاق و فقه، مؤلفه‌‌های صلح در نظام خانواده است. صلح، مقوله‌ای مهم در ایجاد امنیت و آرامش نظام خانواده بوده و نقش بسزایی دارد. هرچه زوجین درک درستی از مؤلفه صلح در نظام خانواده داشته باشند در نوع رفتارشان نسبت به یکدیگر آن را به‌‌‌‌کار می‌بندند. نگارندگان با رجوع به منابع فقهی و با روش تحلیلی-توصیفی بعد از جمع‌‌‌‌آوری اطلاعات به‌‌‌‌صورت کتابخانه‌ای به نتایج ذیل دست یافته‌اند. که از این مؤلفه صلح در نظام خانواده باتوجه به منابع فقهی جست‌وجو نموده شده است برای ما واضح وآشکار می‌شود که این مؤلفه تا چه مقدار در نظام خانواده ضرورت دارد وچگونه با پیاده نمودن آن درمتن زندگی صلح و امنیت را به خانواده و جامعه به ارمغان خواهد آورد. همچنین همیشه صلح در مقابل خشونت منطقی نیست بلکه در فقه اسلامی برای ایجاد صلح در خانواده و برقراری عدالت برخی مواقع صلح همراه با تادیب را توصیه می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها