اشتراکات و افتراقات سبک زندگی اسلامی و غربی

نویسندگان

چکیده

سبک زندگی بخش حقیقی و اصلی تمدن اسلامی است و هدف دین مبین اسلام و هدف انقلاب اسلامى، ایجاد یک تمدن نوین اسلامى است که دارای دو بخش اساسی "بخش ابزارى و بخش متنى" می باشد. سبک زندگی ، همان عقل معاش است که نرم افزار تمدن است. به همین سبب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به این موضوع توجه خاصی و روی این مسئله تأکید زیادی شده است، چرا که از سبک زندگی اسلامی تمدن اسلامی به وجود می‌آید هدف از این پژوهش بیان اشتراکات و افتراقات سبک ندگی اسلامی و غربی است که به روش توصیفی- تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است. دستاوردهای این نوشتار این است: بخش فکر و اندیشه، مقوله‌هایی مثل ایمان به خدا و غیب، علم و آگاهی از واقعیت، توجه به الگوگیری از أهل البیت(ع) از امتیازات سبک زندگی اسلامی می باشد. در اوصاف فردی، مقوله‌هایی مثل لباس و پوشش، خوراک و آشپزی و...، همچنین در مبحث خانواده، مقوله‌هایی مثل سبک ازدواج، سبک روابط اجتماعی در درون خانواده و... هم از امتیازات سبک زندگی اسلامی بشمار می‌آید و در حوزه اوصاف اجتماعی، به مقوله‌هایی مثل انضباط اجتماعی و قانون مداری را می شود از اشتراکات سبک زندگی اسلامی و غربی دانست. همچنین در حوزه کسب و کار نیز به دو عامل وجدان کاری و روحیه ی کار جمعی را از اشتراکات دانست. در نتیجه ایمان و عمل صالح، ملاک و معیار اساسی سبک زندگی اسلامی و دستیابی به حیات طیبه است. حیات طیبه و لقای پروردگار، هر دو، با ایمان و عمل صالح به دست می‌آید. از آن جهت که "حیات" سبب حس و حرکت در همه موجودات است،"حیات طیبه" نیز سبب شهود حق تعالی و سیر در تجلّیات انوار الهی و سبک زندگی جدید نورانی برای آدمی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها