بازخوانی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرائات

نویسندگان

1 دکتری تفسیر تطبیقی، مدرس گروه علمی- تربیتی قرآن و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران.

2 مدرس گروه علمی- تربیتی قرآن و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران.

چکیده

«قرائت قرآن کریم» از جمله مباحث علوم قرآنی است که از آن به تناقض و تعارض قرائت‌ها نیز یاد می‌شود. مفسران در برخورد با اختلاف قرائات، یکی از روشهای بسنده کردن به قرائت رایج، معتبر دانستن همه قرائات و یا نقد و گزینش قرائات را انتخاب می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر بازخوانی دیدگاه علامه در اختلاف قرائات و شیوه تعامل وی با قرائات مختلف می باشد. علامه با اعتقاد به عدم تواتر قرائات هفت‌گانه و با در نظر گرفتن معیارهای قرائت صحیح، روش نقد و گزینش قرائات را برگزیده است. ایشان در برخورد با قرائات مختلف برخی را رد و برخی را با ذکر دلائلی مانند مطابقت با سیاق آیه، مطابقت با قواعد ادبی و با توجه به مؤیدات روایی ترجیح داده و انتخاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها